Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

07.11.2019
Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

.

.

.

.

.

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Kruszwica na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kruszwica na lata 2019 - 2034”.

Projekt założeń do planu wyłożony będzie w dniach od 07.11.2019 r. do 28.11.2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 24) Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,
ul. Nadgoplańska 4, 88 - 150 Kruszwica w godzinach pracy Urzędu (7:15-15:15). Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy pod adresem: www.bip.kruszwica.gmina.pl w zakładce Inwestycje gminne.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani w czasie wyłożenia projektu, tj. do dnia 28.11.2019 r. (włącznie):

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88 - 150 Kruszwica, z dopiskiem: „Projekt założeń – uwagi i wnioski”,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88 - 150 Kruszwica, pok. 102, w godzinach 8:00-14:00,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: um@kruszwica.um.gov.pl, z dopiskiem „Projekt założeń – uwagi i wnioski”.

Szczegóły na stronie:http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=541

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Events of the day 22 Luty 2020 (sobota)
23
24
25
26
27
28
29
01
Marca 2020, niedziela
4
dni pozostało do:
Bieg Tropem Wilczym