Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Racicach

04.11.2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Racicach

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną
w miejscowości Racice, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu.

2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 60/1, o powierzchni 0,2034 ha, sklasyfikowana jest jako grunty orne – RIVb.

3. Dla działki numer 60/1 położonej w miejscowości Racice nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą
nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018  Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Racice,
gm. Kruszwica położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C – leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego, o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno- wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony „Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony „Jezioro Gopło”, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej  z usługami. Działka położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.

Działka o nr ew. 60/1 położona w m. Racice, gm. Kruszwica nie jest objęta jest uchwałą Rady Miejskiej
w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 04.02.2016 r. decyzję nr 10/2016 o warunkach zabudowy (znak: BGP.6730.109.2015.2016) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z wbudowanym garażem w bryle budynku mieszkalnego oraz garażu wolnostojącego.

4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                      

5. Cena nieruchomości wynosi 45.700,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy  siedemset złotych 00/100).

 

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w  Kruszwicy oraz u sołtysa wsi Racice.

 

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Events of the day 22 Luty 2020 (sobota)
23
24
25
26
27
28
29
01
Marca 2020, niedziela
4
dni pozostało do:
Bieg Tropem Wilczym