Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

14.08.2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w miejscowości  Polanowice, gm. Kruszwica, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00065432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, stanowiącą własność Gminy Kruszwica.

 

2. Nieruchomość ta oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem działki 19, o powierzchni 0,4600 ha.  W/w działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako droga, natomiast nie ma nadanej kategorii drogi publicznej. Nieruchomość ta służy wyłącznie jako dojazd do Spółki Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. oraz gruntów przyległych nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie.

 

3. Dla działki numer 19 położonej w Polanowicach gm. Kruszwica, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Polanowice położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B – rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych. Działka w części znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz w części na terenach zieleni parkowej. Są to tereny rolnicze. Przy części działki biegnie ciek wodny.

Działka o nr ew. 19 położona w m. Polanowice, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą  Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją
o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

 

4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                       

 

5. Cena nieruchomości wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) .

 

Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz u sołtysa wsi Polanowice.

 

Kruszwica, dnia 12.08.2019 r.

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń